[1]
Saputra, J.A. 2022. MOTIVASI DAN PRAKTIK MEMBERI. Jurnal Amanat Agung. 17, 2 (Feb. 2022), 303-330. DOI:https://doi.org/10.47754/jaa.v17i2.520.