Barus, A. (2021). KONSEP MISKIN DALAM LUKAS-KISAH PARA RASUL. Jurnal Amanat Agung, 16(2), 186-226. https://doi.org/10.47754/jaa.v16i2.465