Saputra, J. A. (2022). MOTIVASI DAN PRAKTIK MEMBERI. Jurnal Amanat Agung, 17(2), 303-330. https://doi.org/10.47754/jaa.v17i2.520