Saputra, J. A. (2022) “MOTIVASI DAN PRAKTIK MEMBERI”, Jurnal Amanat Agung, 17(2), pp. 303-330. doi: 10.47754/jaa.v17i2.520.