Saputra, J. A. “MOTIVASI DAN PRAKTIK MEMBERI”. Jurnal Amanat Agung, Vol. 17, no. 2, Feb. 2022, pp. 303-30, doi:10.47754/jaa.v17i2.520.