Seni dalam Pembelajaran Bagi Kaum Muda

  • Rosyeline Tinggi
Keywords: Seni, Pembelajaran, Kaum Muda

Abstract

Seni dalam Pembelajaran Bagi Kaum Muda

Published
2013-05-01
How to Cite
Tinggi, R. (2013). Seni dalam Pembelajaran Bagi Kaum Muda. Jurnal Youth Ministry (2013-2016), 1(1), 4-9. https://doi.org/10.47901/jym.v1i1.77