Tarian dalam Pelayanan Kaum Muda

  • Gandadinata Thamrin
Keywords: Tarian, Pelayanan, Kaum Muda

Abstract

Tarian dalam Pelayanan Kaum Muda

Published
2013-05-01
How to Cite
Thamrin, G. (2013). Tarian dalam Pelayanan Kaum Muda. Jurnal Youth Ministry (2013-2016), 1(1), 56-61. https://doi.org/10.47901/jym.v1i1.82