[1]
Sengge, J. 2016. Pemuridan Relasional dalam Pelayanan Kaum Muda. Jurnal Youth Ministry (2013-2016). 4, 2 (Nov. 2016), 163-171. DOI:https://doi.org/10.47901/jym.v4i2.421.