Gunawan, W. (2016) “Kaum Muda dan Karier Profesional”, Jurnal Youth Ministry, 4(2), pp. 127-141. doi: 10.47901/jym.v4i2.448.