Sasongko, W. (2013) “Seni Visual dalam Peribadatan Kristen”, Jurnal Youth Ministry (2013-2016), 1(1), pp. 38-45. doi: 10.47901/jym.v1i1.81.